Ga naar hoofdinhoud

JAARVERSLAG 2023

STICHTING 4 MEI BEVERWIJK

Bestuur 2023

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:

De heer T-J. Tabak, voorzitter
De heer W.A. Spruit, secretaris
Mevr. C.A.M.M. Bart, penningmeester
Mevr. C.C. Bilars-Don
Mevr. M. Victoriashoop
De heer M.J.W. Haije, bestuursleden

Vergaderingen/bijeenkomsten

Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bijeen.
Leden van het bestuur overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het kantoor van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amsterdam.
Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de subsidie en contacten onderhouden met andere, lokale stichtingen, als de Stichting Herdenking Deportaties 1944, Stichting 16 april 1944, Stichting Indië Monument.

Partners

Het stichtingsbestuur werkte in 2023 samen met vertegenwoordigers van

Gemeente Beverwijk
Begraafplaats Duinrust Beverwijk
Bethelschool
Kennemer College
Scouting Beverwijk

Dodenherdenking

De stichting was ook dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust. Bij het monument op het Westerhoutplein is een tekstbordje met uitleg geplaatst.

In totaal bezochten zo’n 250 belangstellenden onze twee herdenkingen. Namens de gemeente Beverwijk legde burgemeester drs. M.E. Smit een krans bij het monument op het Westerhoutplein, locoburgemeester A. Bal sprak een slotwoord bij de herdenking op Duinrust. De jaarrede werd uitgesproken door de heer Hans Romeyn, geboren Beverwijker, oud-wethouder van Velsen en
-burgemeester van Heiloo. Zangeres Levy Pletting zong een drietal liederen tijdens de herdenking in de aula van Duinrust en stadsdichter Mattijs Reinen las een zelfgeschreven gedicht voor.
Op het Westerhoutplein droegen leerlingen ven de Bethelschool hun gedichten voor, op Duinrust waren dat leerlingen van het Castor College. Het Signaal Taptoe werd uitgevoerd door Marjolein Niele. De herdenking op Duinrust werd live uitgezonden via Radio Beverwijk, IJmond TV zond een reportage uit van de bijeenkomst op het Westerhoutplein.

Andere activiteiten

– contacten onderwijs

Bestuurslid Mark Haije heeft ook dit jaar vormgegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing, film en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust.

– eerste herdenking bij het Joods Namenmonument Beverwijk

De Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk richtte zich in 2022 op de onthulling van het Joods Namenmonument Beverwijk op zondag 20 maart 2022. Besloten werd om in 2023 een openbare herdenking te organiseren bij het namenmonument.
Deze vond plaats op donderdag 23 maart om 16.00 uur op begraafplaats Duinrust.
De jaarrede werd uitgesproken door oud-stadsarchivaris Jan van der Linden, burgemeester Martijn Smit legde een krans en hield de openingstoespraak, leerlingen van het Castor College lazen zelfgeschreven gedichten voor en benoemden de 99 namen. Na afloop was er een informeel samenzijn in de koffiekamer.
Er waren ruim 100 belangstellenden.
De werkgroep bestaat uit de heren W.A. Spruit (coördinator) en M.J.W. Haije (lid).

–adoptie Joods Namenmonument Beverwijk

Het Castor College besloot dit jaar om het Joods Namenmonument Beverwijk te adopteren. Dit houdt in dat de school jaarlijks bij de herdenking is vertegenwoordigd door docenten en leerlingen en dat er een bloemstuk zal worden gelegd. Ook zal in bepaalde klassen tijdens de lessen extra aandacht worden gegeven aan het monument en aan Joods Beverwijk.

-Vrijheidsmaaltijd

Dit jaar was onze stichting voor de tweede keer betrokken bij de organisatie van de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei in de Vredevorstkerk in Beverwijk. Er werd gesproken door Jan de Wildt, er was muziek van het Ampzing Genootschap. Er waren ca. 100 gasten.

Media

Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. Hetzelfde geldt voor de herdenking bij het het namenmonument. De gegevens en activiteiten van onze stichting worden weergegeven op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, www.4en5mei.nl

Website

De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei. Hetzelfde gaat op voor de pagina’s op Facebook.
Onze website verhuisde van Webreact naar Colorscan.

Beverwijk, augustus 2023,
de secretaris

Balans 2023

BALANS tweede halfjaar 2022

Saldo 1 juli 2022                                                                                 € 1.909,32

1 juli 2022 – 31 dec. 2022

Diverse uitgaven                                                                    €  638,36
Bankkosten 1-07-2022 tot 1-01-2023               +          €     99,06
                                                                                    €  737,42

-/-       €    737,42
Saldo 1 januari 2023                                                                            €  1.171,90

 

BALANS 2023

Saldo 1 januari 2023                                                                            € 1.171,90
Subsidie                                                                                 +          € 1.495,00                                                                                          € 2.666,90

Uitgaven                                                                                 -/-         € 1.533,99

 

Saldo 1 oktober 2023                                                                          €  1.132,99

JAARVERSLAG 2022

STICHTING 4 MEI BEVERWIJK

Bestuur 2022

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:

De heer T-J. Tabak, voorzitter
De heer W.A. Spruit, secretaris
De heer J.J.T.W.M. Vink, penningmeester († 25 juni 2022)
Mevr. C.C. Bilars-Don
De heer M.J.W. Haije, bestuursleden

Mevr. C. Bart is toegetreden als kandidaat-bestuurslid.

Vergaderingen/bijeenkomsten

Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bijeen.
Leden van het bestuur overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het kantoor van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amsterdam.
Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de samenwerking met andere stichtingen, de z.g. Werkgroep 4 mei en over de subsidie.

Partners

Het stichtingsbestuur werkte in 2022 samen met vertegenwoordigers van

Gemeente Beverwijk
Begraafplaats Duinrust Beverwijk
Bethelschool
Kennemer College
Scouting Beverwijk
Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk
Stichting Kunst & Cultuur (Stadsdichter)

Vanwege zijn gezondheid heeft de heer Jan van der Linden (oud-archivaris van de gemeente) zijn vrijwilligersfunctie neergelegd. De heer Paul Boonstra (gemeente) is met pensioen gegaan, zijn taak is overgenomen door mevr. Gaby Oosterhoff, Kabinetszaken gemeente Beverwijk.

Dodenherdenking

De stichting was ook dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust.

De voorzitter legde na vier jaar zijn functie van adviseur en ceremoniemeester van de Stichting Indië Monument en Stichting Herdenking Deportaties 1944 inzake de herdenking op het Stationsplein neer. Beide stichtingen hebben aangegeven inmiddels ‘op eigen benen te kunnen staan’. Onze voorzitter was uitgenodigd om op het Stationsplein de jaarrede te houden.

Exact van 19.30 uur tot 19.50 uur luidden de klokken van kerken en andere gebouwen in Beverwijk en Wijk aan Zee. Om de inwoners op te roepen stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog om 20.00 uur.

In totaal bezochten zo’n 250 belangstellenden onze twee herdenkingen. Namens de gemeente Beverwijk legde burgemeester drs. M.E.Smit kransen. Tijdens de herdenking op Duinrust sprak hij een kort afsluitend woord. De jaarrede werd uitgesproken door de heer Dick Kuijs, zoon van een Beverwijkse verzetsman. De muziek werd verzorgd door het duo La Gionda.

Andere activiteiten

Bestuurslid Mark Haije heeft ook dit jaar vormgegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing, film en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust.

De Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk richtte zich op het onthullen van het namenmonument op zondag 20 maart. In de week daarop volgend was het 80 jaar geleden (25 maart 1942) dat vanuit Beverwijk en Wijk aan Zee 99 Joodse inwoners werden gedeporteerd naar Amsterdam. De onthulling werd verricht door burgemeester drs. M.E. Smit en rabbijn Shmuel Spiero. Muzikale omlijsting was er van David van Aalderen.

Media

Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. Hetzelfde geldt voor de onthulling van het namenmonument.

Website

De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei. Hetzelfde gaat op voor de pagina’s op Facebook.

Beverwijk, augustus 2022,
de secretaris

Bestuur 2020

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer T.-J.(Teun-Jan) Tabak, voorzitter; de heer W.A. (Wim) Spruit, secretaris; mevr. C.A.M.M. (Corine) Bart , penningmeester; mevr. C.C.(Carli) Bilars-Don en M.J.W. (Mark) Haije, bestuursleden. De heer Haije is ook consul bij de Oorlogsgravenstichting.

Werkgroep Herdenking Joods Namenmonument Beverwijk: W.A. (Wim) Spruit, coördinator, M.J.W. (Mark) Haije, lid.
jnmbeverwijk@ziggo.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door mevr. Ellen van Baar en mevr. Gaby Oosterhoff (gemeente Beverwijk). Wie de stichting financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk. De stichting ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente. Bijdragen van derden zijn van harte welkom.

Het RSIN is: 82247 6071

Adres secretariaat: Leliestraat 16, 1943 LK Beverwijk. Tel. 0251 212167, email 4meibeverwijk@ziggo.nl

 

Beleidsplan Stichting 4 mei Beverwijk

Inleiding

De Stichting 4 mei Beverwijk stelt zich ten doel het organiseren van de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei. In het bijzonder bij het monument op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust.

Er zijn binnen de gemeente Beverwijk ook andere instellingen actief op het gebied van herdenkingen.

De organisatie van de activiteiten verzorgt de stichting vooral door inzet van eigen menskracht (de bestuursleden), maar ook in samenwerking met verenigingen en maatschappelijke instellingen in de gemeente. Bovendien wordt nauw samengewerkt met de gemeente Beverwijk.

Termijn – Dit beleidsplan treft de periode 2020-2024.

Missie en visie

De Stichting 4 mei Beverwijk is bij notariële akte opgericht op 18 mei 2010 en is de opvolger van de Vereniging van Oud-illegale Werkers Midden-Kennemerland en van het later hieruit voortgekomen Comité Dodenherdenking, dat in Beverwijk de Dodenherdenking organiseerde.

Aanleiding voor het kiezen voor de stichtingsvorm was het opdrogen van het vermogen. Tot die tijd werden de kosten van de herdenking gedragen door het vermogen van de organisatie. Het ging om legaten en giften van met name oud-verzetsmensen.

Door te kiezen voor de stichtingsvorm kon aanspraak worden gemaakt op subsidie, zodat het blijvend organiseren van de jaarlijks terugkerende herdenking mogelijk bleef.

De stichting wil zich, naast het herdenken, ook inzetten voor het in een breder kader plaatsen van de vierde mei. Kernbegrip daarbij is de leus:’ Vrijheid is niet vanzelfsprekend’.  Daarmee wil de stichting onderstrepen dat waakzaamheid nodig blijft om de vrijheden zoals Nederland die sinds 5 mei 1945 (weer) kent, te handhaven. Ook wil de stichting laten zien dat die vrijheden na 1945 op tal van plaatsen in de wereld ter discussie staan of hebben gestaan. Om de bewustwording daarvan te versterken wordt in de aanloop naar 4 en 5 mei veel aandacht besteed aan educatieve projecten, onder meer met en voor scholen, exposities en lezingen die betrekking hebben op oorlog, verzet en vrijheid. Hiermee wil de stichting nadrukkelijk jongeren bereiken, maar ook de overige bevolking van de gemeente Beverwijk.

Om dit alles te kunnen realiseren is – en met succes – nadrukkelijk samenwerking gezocht met het onderwijs, de scouting en de media. Samenwerking wordt gezocht met andere partijen, zoals het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, Museum Kennemerland, Bibliotheek IJmond-Noord, Kennemer Theater.

Deze samenwerking heeft een tweeledig doel. Allereerst wil de stichting activiteiten organiseren die kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Daarnaast is het stichtingsbestuur niet in staat om alle beoogde activiteiten zonder hulp van derden te realiseren.

Doelstellingen 

De doelstellingen van de stichting zijn in het kort samen te vatten:

  1. het organiseren van de jaarlijkse herdenking op 4 mei bij het monument op het Westerhoutplein
  1. idem de herdenking op begraafplaats Duinrust met de nadruk op de jaarlijkse lezing, de stille tocht langs de graven
  1. het organiseren van een zo breed mogelijk samenhangend educatief programma in de aanloop naar 4 mei

Strategie

Het realiseren van de doelstellingen onder 1 en 2 is gebaseerd op de reeds ontwikkelde, steeds geactualiseerde draaiboeken. Daarin staan de stappen beschreven die moeten worden gezet in de voorbereiding van de plechtigheden.  Het overleg over een aanstaande herdenking vindt plaats in een vroeg stadium, in het bestuur en in het overleg met betrokken partijen. De in dit plan eerder genoemde beoogde samenwerking met nieuwe partijen wordt elk jaar – beetje bij beetje meer – in gang gezet.

Huidige situatie

Sinds 2010 is duidelijk een begin gemaakt met het verbeteren van de eigen organisatie: vastlegging en archivering en richten op samenwerking met andere partijen.

De belangstelling bij scholen (basis- en voortgezet onderwijs) voor de lezingen en/of bezoeken van de oorlogsgraven is groeiende. De publieke belangstelling voor beide herdenking stijgt eveneens.

Werkdoelen

Door Covid-19 hebben de herdenkingen in 2020 geen openbaar karakter. In kleine kring zijn kransen en bloemen gelegd, alsmede woorden gesproken op beide locaties. De stichting geeft in april 2020 een huis aan huis-krant uit over oorlog in en bevrijding van Beverwijk.

Een basisschool heeft het monument Westerhoutplein geadopteerd, er wordt gewerkt aan het laten adopteren van de oorlogsgraven op Duinrust.

Twee leden van het bestuur maken deel uit van de Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk.

De werkgroep, onderdeel van de stichting, bereidt de komst en de onthulling voor van het monument waarop de namen van de Joodse medeburgers staan vermeld die in maart 1943 uit Beverwijk en Wijk aan Zee zijn weggevoerd en niet meer terugkeerden.  Het monument op begraafplaats Duinrust zal op 25 maart 2021 worden onthuld.

Organisatie

Het bestuur bestaat al geruime tijd uit zes dezelfde leden, kent geen vacatures en verricht haar diensten onbezoldigd. Om de komende jaren continuïteitsproblemen te voorkomen, wordt uitgekeken naar jonge bestuursleden.

In de voorbereidingen van de 4e mei wordt een beroep gedaan op de oud-archivaris van de gemeente Beverwijk en op enkele ambtenaren van de gemeente.

De eigen website en Facebookpagina zijn belangrijke middelen in de communicatie met de inwoners.

Er wordt gewerkt aan een gewijzigde herdruk van Koester het recht op vrijheid, over oorlogsgraven en monumenten in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Financiën

De stichting beschikt niet over een eigen vermogen en is voor haar inkomsten afhankelijk van subsidie en schenkingen. De gemeente Beverwijk stelt jaarlijks een vaste subsidie beschikbaar.

oktober 2020

JAARVERSLAG 2021

STICHTING 4 MEI BEVERWIJK

 Bestuur 2021

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:

De heer T-J. Tabak, voorzitter
De heer W.A. Spruit, secretaris
De heer J.J.T.W.M. Vink, penningmeester
Mevr. C. C. Bilars-Don
De heer dr. ir. W.H.L. Moonen
De heer M.J.W. Haije, bestuursleden

De heer Moonen nam in het verslagjaar afscheid van het bestuur. Tijdens een bijzondere bijeenkomst van het bestuur op 15 oktober werd hij bedankt voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid.

Vergaderingen/bijeenkomsten

Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bijeen.

Leden van het bestuur overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het kantoor van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amsterdam.
Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de samenwerking met andere stichtingen, de z.g. Werkgroep 4 mei en over de subsidie.

Partners

Het stichtingsbestuur werkte in 2021 samen met vertegenwoordigers van

Gemeente Beverwijk
Begraafplaats Duinrust Beverwijk
Tata Steel Orkest
Bethelschool
Basisschool De Wilgenroos
Kennemer College
Scouting Beverwijk
Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk
Stichting Kunst & Cultuur (Stadsdichter)

Dodenherdenking

De stichting was dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust.

De voorzitter trad voor het vierde jaar op als adviseur en ceremoniemeester van de Stichting Indië Monument en Stichting Herdenking Deportaties 1944 inzake de herdenking op het Stationsplein. Door Covid-19, het zg. corona virus, hebben de herdenkingen in zeer kleine kring plaatsgevonden. Via de media is de wens geuit om de herdenkingen zonder publiek te laten plaatsvinden. De bevolking heeft massaal de nationale vlag – dit jaar – de hele dag half stok gehangen.

Exact van 19.30 uur tot 19.50 uur luidden de klokken van kerken en andere gebouwen in Beverwijk en Wijk aan Zee. Om de inwoners op te roepen stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog om 20.00 uur.

In totaal bezochten enkele tientallen belangstellenden de drie herdenkingen. Namens de gemeente Beverwijk legde burgemeester M.E.Smit kransen. Tijdens de herdenking op Duinrust sprak hij een kort woord, tijdens de stille tocht legden de deelnemers een witte roos bij de oorlogsgraven.

Anderen activiteiten

Bestuurslid Mark Haije en de heer Jan van der Linden (oud-archivaris gemeente Beverwijk) hebben ook dit jaar vorm gegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing, film en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust. 

De Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk richtte zich op het onthullen van het namenmonument op 25 maart. Wederom door corona ging de onthulling niet door. Hoewel gekeken werd naar een latere datum in dit verslagjaar is het daar niet van gekomen. Als de overheidsmaatregelen het toelaten, vindt de onthulling plaats in maart 2022. Dan is het 80 jaar geleden (25 maart 1942) dat vanuit Beverwijk en Wijk aan Zee 99 Joodse inwoners werden gedeporteerd naar Amsterdam. 

Media

Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. 

Website

De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei. Hetzelfde gaat op voor de pagina’s op Facebook. 

Beverwijk, februari 2022,

de secretaris

JAARVERSLAG 2020

STICHTING 4 MEI BEVERWIJK

 Bestuur 2020

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:

De heer T-J. Tabak, voorzitter

De heer W.A. Spruit, secretaris

De heer J.J.T.W.M. Vink, penningmeester

Mevr. C. C. Bilars-Don

De heer dr. ir. W.H.L. Moonen

De heer M.J.W. Haije, bestuursleden

Vergaderingen/bijeenkomsten

Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bijeen. De heer J. van Sas draaide een seizoen mee als kandidaat-bestuurslid, doch heeft van een lidmaatschap van het bestuur afgezien.

Leden van het bestuur overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het kantoor van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amsterdam.

Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de samenwerking met andere stichtingen, de z.g. Werkgroep 4 mei en over de subsidie.

Partners

Het stichtingsbestuur werkte in 2020 samen met vertegenwoordigers van

Gemeente Beverwijk

Begraafplaats Duinrust Beverwijk

Tata Steel Orkest

Bethelschool

Basisschool De Wilgenroos

Kennemer College

Scouting Beverwijk

Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk

Stichting Kunst & Cultuur (Stadsdichter)

Dodenherdenking

De stichting was dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking  op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust. De voorzitter trad voor het derde jaar op als adviseur en ceremoniemeester van de Stichting Indië Monument en Stichting Herdenking Deportaties 1944 inzake de herdenking op het Stationsplein. Door Covid-19, het zg. corona virus, hebben de herdenkingen in zeer kleine kring plaatsgevonden. Via de media is de wens geuit om de herdenkingen zonder publiek te laten plaatsvinden. De bevolking heeft massaal de nationale vlag – dit jaar – de hele dag half stok gehangen.

Exact van 19.30 uur tot 19.50 uur luidden de klokken van kerken en andere gebouwen in Beverwijk en Wijk aan Zee. Om de inwoners op te roepen stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog om 20.00 uur. Via You Tube was de videoreportage ‘Op de drempel’ te zien, waarin het gedicht ‘Lied voor de 4de mei’ van Judith Herzberg werd voorgedragen. Deze productie was het resultaat van een vrijwilligersproject in onze gemeente.

In totaal bezochten enkele tientallen belangstellenden de drie herdenkingen. Namens de gemeente Beverwijk legde burgemeester M.E.Smit kransen. Tijdens de herdenking op Duinrust sprak hij een kort woord, tijdens de stille tocht legden de deelnemers een witte roos bij de oorlogsgraven.

Andere activiteiten

 Vóór de 4de mei is huis aan huis een herdenkingskrant verspreid in Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarin artikelen en foto’s over de oorlogsjaren en de bevrijding, 75 jaar geleden. De krant verscheen onder verantwoordelijkheid van de Stichting 4 mei Beverwijk. Er was ook veel vraag naar de digitale versie van deze bijzondere uitgave.

Bestuurslid Mark Haije en de heer Jan van der Linden (oud-archivaris gemeente Beverwijk) hebben ook dit jaar vorm gegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing, film en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust.

Secretaris Wim Spruit is gevraagd namens de stichting zitting te nemen in de Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk. De werkgroep beoogt de totstandkoming van een monument met daarop de namen van de Joodse inwoners van Beverwijk die niet terugkeerden uit de Tweede Wereldoorlog. Het monument zou in het verslagjaar op 25 maart worden onthuld, door Covid-19 is de onthulling verschoven naar donderdag 25 maart 2021.

De voorzitter van onze stichting, de heer Teun-Jan Tabak heeft in 2019 en in 2020 het voortouw genomen in het organiseren van ‘Nederland 75 jaar bevrijd’. Een werkgroep onder zijn leiding heeft in onze gemeente een veelkleurig pakket aan activiteiten voorbereid, door Covid-19 is tot spijt van het bestuur en alle andere betrokkenen geen enkel onderdeel uitgevoerd.

Media

Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting.

Website

De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei.

Beverwijk, september 2020,

de secretaris

 

 

JAARVERSLAG 2019

STICHTING 4 MEI BEVERWIJK

Bestuur 2019 – Het bestuur bestond in het verslagjaar uit: dhr T-J. Tabak, voorzitter; dhr W.A. Spruit, secretaris; dhr J.J.T.W.M. Vink, penningmeester; mevr. C. C. Bilars-Don; dhr W.H.L. Moonen, dhr M.J.W. Haije en dhr J. van Sas, bestuursleden.

Vergaderingen/bijeenkomsten – Het bestuur kwam in het verslagjaar acht keer bijeen. De heer Van Sas draait dit seizoen mee als kandidaat-bestuurslid.  Leden van het bestuur overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de door de gemeente beoogde samenwerking met andere stichtingen, de z.g. Werkgroep 4 mei en over de subsidie.

Partners –  Het stichtingsbestuur werkte in 2019 samen met vertegenwoordigers van: Gemeente Beverwijk, Begraafplaats Duinrust Beverwijk, Tata Steel Orkest, Bethelschool, Basisschool De Wilgenroos, Kennemer College, Scouting Beverwijk, Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk en Stichting Kunst & Cultuur (Stadsdichter)

Dodenherdenking –  De stichting was dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust. De voorzitter trad voor het tweede jaar op als adviseur en ceremoniemeester van de Stichting Indië Monument en Stichting Herdenking Deportaties 1944 inzake de herdenking op het Stationsplein.

In totaal bezochten ruim 500 personen (onder wie een stijgend aantal jongeren en kinderen) de drie herdenkingen. Spreker tijdens de avondherdenking op begraafplaats Duinrust was de de heer drs. J. de Wildt, oud-gemeentesecretaris van Beverwijk en publicist. Het houtensemble van het Tata Steel Orkest zorgde voor de muzikale omlijsting, met – sinds 2015 – ook dit jaar een miniconcert als slot van de herdenking. Vanwege de verbouwing van de aula en koffiekamer van Duinrust vond een deel  van de herdenking dit jaar plaats in een paviljoen tent.  Alle betrokkenen ontvingen een fakkelspeldje (pin), dan wel een fakkelsticker (scholieren).

Andere activiteiten – Bestuurslid Mark Haije en dhr Jan van der Linden (oud-archivaris gemeente Beverwijk) hebben ook dit jaar vorm gegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing, film en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust. Aan deze activiteiten deden 350 scholieren mee. Secretaris Wim Spruit is gevraagd namens de stichting zitting te nemen in de Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk. De werkgroep beoogt de totstandkoming van een monument met daarop de namen van de Joodse inwoners van Beverwijk die niet terugkeerden uit de Tweede Wereldoorlog.

Media – Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. Radio Beverwijk zond de herdenking op Duinrust live uit.

Website – De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei.

Beverwijk, juni 2019,

de secretaris

BALANS 2019

 

Saldo 1 januari 2019                                                                            € 1.891,99

Donaties          € 45,-

Subsidie        € 1.141,-                                                              +          €  1.186,00

_________

€ 3.077,99

Uitgaven                                                                                 –          € 1.202,50

_________

 

Saldo 31 december 2019                                                                     € 1.875,49

de penningmeester

 

Jaarverslag 2018

Bestuur 2018 – Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:  dhr T-J. Tabak, voorzitter;  dhr W.A. Spruit, secretaris; dhr J.J.T.W.M. Vink, penningmeeste;  mevr C. Bilars-Don,  dhr W. Moonen. dhr M. Haije, bestuursleden.

Vergaderingen/bijeenkomsten – Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen. Leden van het bestuur  overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de door de gemeente beoogde samenwerking met andere stichtingen, de z.g. Werkgroep 4 mei en over de subsidie.

Partners – Het stichtingsbestuur werkte in 2018 samen met vertegenwoordigers van: Gemeente Beverwijk; Begraafplaats Duinrust Beverwijk; Tata Steel Orkest; Bethelschool; Basisschool De Wilgenroos; Kennemer College; Scouting Beverwijk; Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk.

Dodenherdenking – De stichting was dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking  op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust. De voorzitter trad op als adviseur en ceremoniemeester van de Stichting Indië Monument en Stichting Herdenking Deportaties 1944 inzake de herdenking op het Stationsplein. Deze twee stichtingen hebben aangegeven voortaan gezamenlijk te willen herdenken op 4 mei, bij het beeld Mens Stad Leven op het Stationsplein. Dit jaar was het de eerste keer.

In totaal bezochten ruim 500 personen (onder wie een stijgend aantal jongeren en kinderen) de drie herdenkingen. Spreker tijdens de avondherdenking op begraafplaats Duinrust was de neiuwe burgemeester van Beverwijk, de heer drs. M.A.Smit. Het Tata Symfonisch Blaasorkest zorgde voor de muzikale omlijsting, met – sinds 2015 – ook dit jaar een miniconcert als slot van de herdenking. Met name het optreden van het orkest kreeg grote waardering van het publiek. Alle betrokkenen ontvingen een fakkelspeldje (pin), dan wel een fakkelsticker.

Andere activiteiten – Bestuurslid Mark Haije en de heer Jan van der Linden (oud-archivaris gemeente Beverwijk) hebben ook dit jaar vorm gegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing en film, fietstocht langs markante plaatsen in Beverwijk en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust. Aan deze activiteiten deden 300 scholieren mee.

Media – Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. Radio Beverwijk zond de herdenking op Duinrust live uit, RTV IJmond besteedde in het avondnieuws op televisie aandacht aan de herdenkingen.

Website  – De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei.

Beverwijk, juni  2018,

de secretaris

 

BALANS 2018

 

Saldo 1 januari 2018                                                               € 1.243,75

Donaties          € 35,-   

Subsidie           € 1.161,54                                           +          €  1.196,54

                                                                                              _________

                                                                                              €  2.440,29

Uitgaven                                                                     –          €     548,30      

                                                                                              _________

 

Saldo 31 december 2018                                                         € 1.891,99

 de penningmeester

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer T.-J.(Teun-Jan) Tabak, voorzitter; de heer W.A. (Wim) Spruit, secretaris; de heer J.J.T.W.M. (Jan) Vink, penningmeester; mevr. C.C.(Carli) Bilars-Don, de heren W.H.L. (Wim) Moonen en M.J.W. (Mark) Haije, bestuursleden. De heer Haije is ook consul bij de Oorlogsgravenstichting.

Het bestuur wordt bijgestaan door oud-stadsarchivaris Jan van der Linden (Heemskerk) en de heer Paul Boonstra (gemeente Beverwijk). Wie de stichting financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk. De stichting ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente. Bijdragen van derden zijn van harte welkom.

Het RSIN is: 82247 6071

Adres secretariaat: Leliestraat 16, 1943 LK Beverwijk. Tel. 0251 212167, email 4meibeverwijk@ziggo.nl

 

Beleidsplan Stichting 4 mei Beverwijk

Inleiding

De Stichting 4 mei Beverwijk stelt zich ten doel het organiseren van de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei. In het bijzonder bij het monument op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust.

Er zijn binnen de gemeente Beverwijk ook andere instellingen actief op het gebied van herdenkingen.

De organisatie van de activiteiten verzorgt de stichting vooral door inzet van eigen menskracht (de bestuursleden), maar ook in samenwerking met verenigingen en maatschappelijke instellingen in de gemeente. Bovendien wordt nauw samengewerkt met de gemeente Beverwijk.

Termijn – Dit beleidsplan treft de periode 2020-2024.

Missie en visie

De Stichting 4 mei Beverwijk is bij notariële akte opgericht op 18 mei 2010 en is de opvolger van de Vereniging van Oud-illegale Werkers Midden-Kennemerland en van het later hieruit voortgekomen Comité Dodenherdenking, dat in Beverwijk de Dodenherdenking organiseerde.

Aanleiding voor het kiezen voor de stichtingsvorm was het opdrogen van het vermogen. Tot die tijd werden de kosten van de herdenking gedragen door het vermogen van de organisatie. Het ging om legaten en giften van met name oud-verzetsmensen.

Door te kiezen voor de stichtingsvorm kon aanspraak worden gemaakt op subsidie, zodat het blijvend organiseren van de jaarlijks terugkerende herdenking mogelijk bleef.

De stichting wil zich, naast het herdenken, ook inzetten voor het in een breder kader plaatsen van de vierde mei. Kernbegrip daarbij is de leus:’ Vrijheid is niet vanzelfsprekend’.  Daarmee wil de stichting onderstrepen dat waakzaamheid nodig blijft om de vrijheden zoals Nederland die sinds 5 mei 1945 (weer) kent, te handhaven. Ook wil de stichting laten zien dat die vrijheden na 1945 op tal van plaatsen in de wereld ter discussie staan of hebben gestaan. Om de bewustwording daarvan te versterken wordt in de aanloop naar 4 en 5 mei veel aandacht besteed aan educatieve projecten, onder meer met en voor scholen, exposities en lezingen die betrekking hebben op oorlog, verzet en vrijheid. Hiermee wil de stichting nadrukkelijk jongeren bereiken, maar ook de overige bevolking van de gemeente Beverwijk.

Om dit alles te kunnen realiseren is – en met succes – nadrukkelijk samenwerking gezocht met het onderwijs, de scouting en de media. Samenwerking wordt gezocht met andere partijen, zoals het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, Museum Kennemerland, Bibliotheek IJmond-Noord, Kennemer Theater.

Deze samenwerking heeft een tweeledig doel. Allereerst wil de stichting activiteiten organiseren die kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Daarnaast is het stichtingsbestuur niet in staat om alle beoogde activiteiten zonder hulp van derden te realiseren.

Doelstellingen 

De doelstellingen van de stichting zijn in het kort samen te vatten:

  1. het organiseren van de jaarlijkse herdenking op 4 mei bij het monument op het Westerhoutplein
  1. idem de herdenking op begraafplaats Duinrust met de nadruk op de jaarlijkse lezing, de stille tocht langs de graven
  1. het organiseren van een zo breed mogelijk samenhangend educatief programma in de aanloop naar 4 mei

Strategie

Het realiseren van de doelstellingen onder 1 en 2 is gebaseerd op de reeds ontwikkelde, steeds geactualiseerde draaiboeken. Daarin staan de stappen beschreven die moeten worden gezet in de voorbereiding van de plechtigheden.  Het overleg over een aanstaande herdenking vindt plaats in een vroeg stadium, in het bestuur en in het overleg met betrokken partijen. De in dit plan eerder genoemde beoogde samenwerking met nieuwe partijen wordt elk jaar – beetje bij beetje meer – in gang gezet.

Huidige situatie

Sinds 2010 is duidelijk een begin gemaakt met het verbeteren van de eigen organisatie: vastlegging en archivering en richten op samenwerking met andere partijen.

De belangstelling bij scholen (basis- en voortgezet onderwijs) voor de lezingen en/of bezoeken van de oorlogsgraven is groeiende. De publieke belangstelling voor beide herdenking stijgt eveneens.

Werkdoelen

Door Covid-19 hebben de herdenkingen in 2020 geen openbaar karakter. In kleine kring zijn kransen en bloemen gelegd, alsmede woorden gesproken op beide locaties. De stichting geeft in april 2020 een huis aan huis-krant uit over oorlog in en bevrijding van Beverwijk.

Een basisschool heeft het monument Westerhoutplein geadopteerd, er wordt gewerkt aan het laten adopteren van de oorlogsgraven op Duinrust.

Twee leden van het bestuur maken deel uit van de Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk.

De werkgroep, onderdeel van de stichting, bereidt de komst en de onthulling voor van het monument waarop de namen van de Joodse medeburgers staan vermeld die in maart 1943 uit Beverwijk en Wijk aan Zee zijn weggevoerd en niet meer terugkeerden.  Het monument op begraafplaats Duinrust zal op 25 maart 2021 worden onthuld.

Organisatie

Het bestuur bestaat al geruime tijd uit zes dezelfde leden, kent geen vacatures en verricht haar diensten onbezoldigd. Om de komende jaren continuïteitsproblemen te voorkomen, wordt uitgekeken naar jonge bestuursleden.

In de voorbereidingen van de 4e mei wordt een beroep gedaan op de oud-archivaris van de gemeente Beverwijk en op enkele ambtenaren van de gemeente.

De eigen website en Facebookpagina zijn belangrijke middelen in de communicatie met de inwoners.

Er wordt gewerkt aan een gewijzigde herdruk van Koester het recht op vrijheid, over oorlogsgraven en monumenten in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Financiën

De stichting beschikt niet over een eigen vermogen en is voor haar inkomsten afhankelijk van subsidie en schenkingen. De gemeente Beverwijk stelt jaarlijks een vaste subsidie beschikbaar.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.